KATILIM ÇAĞRISI  (23-24 Temmuz 2020) 

Kocaeli Üniversitesi & Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı tarafından Düzenlenen Uluslararası E-Konferans


Normal koşullarda Ekim ayında yüz yüze oturumlarla düzenlemeyi planladığımız Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı, COVID-19 Salgınının yarattığı belirsizlik, salgın riskinin yeniden görünme ihtimali ve öngörülemeyen seyahat riskleri göz önüne alınarak erken bir tarihe alınmış; Konferansın, Düzenleme Kurulu tarafından Zoom aracılığıyla Canlı Bağlantı Sunum Yönetimi ile gerçekleştirilmesi, bundan sonraki konferansların ise sadece yüz yüze oturumlar halinde geleneksel bir şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Günümüz insanının düşüncesini ve yaşayışını  anlamaya ve anlatmaya çalışırken sıklıkla  kullandığımız iki kavram olan “modernizm” ve  “postmodernizm”i tanımlamak, doğalarındaki anlam  çeşitliliği nedeniyle oldukça güçtür. Bu çeşitliliğin  özünde geniş zamansal ve mekânsal kapsayıcılık ile  birlikte disiplinlerin farklı yaklaşımları yatar. Öncelikle  kökenini her ne kadar Antik Yunan felsefesinin sorgulayıcı tavrına kadar götürmek mümkünse de, dogmalar yerine aklı ve bilimi ön plana çıkaran Rönesans ve Aydınlanma çağları modernizmin asıl kuluçka dönemi olmuştur. Bununla birlikte, 1850 sonrası ve yirminci yüzyılın başları kavramın sıklıkla kullanılmaya başlandığı üretken bir dönem olmuştur. Sanatsal denemelerin ve ifadede yeni estetik arayışların sonucu olarak “modern” olanı anlamak, tanımlamak ve anlatmaya çalışmak, düşünce ve sanat dünyasının asıl gayelerinden biri haline gelmiştir. Buna karşın İkinci Dünya Savaşı sonrası düşünce ve pratikteki farklılaşma, modernitenin günümüz insanının sorularına cevap vermediği gerekçesiyle “postmodern” bir reçetenin yazılması gerektiği iddiası ile sonuçlanmıştır. İnsanın kendisine ve doğaya bakışındaki algıyı değiştiren ve onu özünde bir tüketim nesnesi olarak belirleyen, küreselleşme gibi temel enstrümanlarla anılan postmodernizm, günümüz düşünce evrenini tanımlayan/tanımlamaya en yetkili son “akım”lardan biri olmuştur. Ancak hız çağı olarak da tabir edilen milenyum sonrası dönemde postmodernizmin bile tüketildiği iddialarını unutmamak gerekir. Buna paralel olarak yeni “-izm”li akımlar, “post-post-” kuramlar, “meta-” tanımlamalar, “diji-” süreçler ve birçok alternatif sunulmuştur. Hiç şüphesiz ki bugünün küresel altörü olan, yeni sorunları beraberinde getirdiği gibi denenmemiş çözümleri zorunlu kılan COVID-19 salgını, sözü edilen akım, kuram, tanımlama, süreç ve alternatifleri radikal bir şekilde sınayacaktır.

       

Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün, Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı ile işbirliği içerisinde düzenleyeceği “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı 2020”,  uluslararası bilimsel bir etkinlik olup bu kavramları Türkiye’de kapsamlı bir şekilde disiplinler arası bir bakış açısıyla inceleyecek olması yönüyle bir ilktir. Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Güzel Sanatlar başta olmak üzere kavramlarla ilgili söz söyleyebilecek diğer disiplinlerden gelecek çalışmalara açıktır. Modernizm, modernite, modern, modernizasyon, modernleşme, modernist; postmodernizm, postmodernite,postmodern, postmodernleşme, postmodernist muhtemel konu başlıkları arasındadır fakat bunlarla sınırlı değildir. COVID-19 salgını sonrası 21. yüzyıl sorunlarına dönük projeksiyonlara ve yeni kavramsallaştırmalara değinen çalışmaların Konferansımızda yer alması da hedeflerimiz arasındadır. Sözü edilen kavramlarla ilişkili olduğu sürece her türlü başlık kabul edilmektedir.

Bildiri özetleri konferans Bilim Kurulu tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda kabul edilir ve kabul edilen bildiriler belirtilen tarihte ilan edilir. Konferans sonrasında çift-kör hakem sürecinden geçen bildiri tam metinleri “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi”nde özel sayı olarak basılacaktır. Ayrıca bu makalelere uluslararası bilimsel tanınırlığın ve görünürlüğün arttırılması amacıyla ücretsiz olarak DOİ numarası verilecektir.