ULUSLARARASI MODERNİZM VE POSTMODERNİZM ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2021 (2-3 Eylül 2021)

(Katılım Çağrısı)

İngiliz düşünür John Stuart Mill içinde yaşadığı 19. yüzyılı eski kurumlardan ve ilkelerden kopuşun yaşandığı ancak henüz yenilerinin de benimsenmediği bir geçiş dönemi olarak tanımlar. Mill’den yaklaşık iki yüz yıl sonra sadece İngiliz toplumunun değil, tüm toplumların tarihî olarak Mill’in Viktoryen toplumuyla benzer bir konumda olduğunu söylemek mümkündür. Küresel çevre ve iklim krizinin giderek derinleştiği, Z kuşağının toplumsal ve düşünsel yaşamı radikal bir biçimde değiştirebileceği dönemin yaklaştığı, COVID-19 salgını ile birlikte geleceğe dönük öngörülerin ütopik ve distopik senaryolar arasında gidip geldiği, küresel siyasi gerilimlerin neredeyse sıradanlaştığı günümüz dünyası olumlu ve olumsuz ihtimallere açık bir geçiş dönemi olarak adlandırılabilir. Mill’in içinde bulunduğu dönemin estetik arayışları modernizme, modernizmin de insanın sorularına cevap verebilme arayışları postmodernizme giden yolu açmıştır. Bu ‘akımlar’ her ne kadar 20. yüzyılın estetik ve ideolojik ürünleri gibi algılansa da modernizmin, Ezra Pound’un “Yenile!” ifadesiyle özetlediği, yeniliğe olan vurgusu, postmodernizmin de kendisini modernizm sonrası olarak tanımlayıp kendisine zamansal bir sınır belirlememesi bu ‘akımları’ ve bu ‘akımlar’ çevresinde şekillenen tartışmaları 21. yüzyıla taşımıştır.   

Atatürk Üniversitesi'nin ve Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı’nın düzenleyeceği “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Uluslararası Konferansı 2021”,  uluslararası bilimsel bir etkinliktir ve bu kavramları Türkiye’de kapsamlı bir şekilde disiplinler arası bir bakış açısıyla inceleyen çalışma ağının ikinci konferansıdır. Çalışma Ağı’nın düzenlediği ilk konferans Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği içinde Temmuz 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş olup pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen geniş bir katılımcı ve dinleyici grubuna ev sahipliği yapmıştır. 2021 konferansı da Atatürk Üniversitesi ile iş birliği içinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Güzel Sanatlar başta olmak üzere kavramlarla ilgili söz söyleyebilecek diğer disiplinlerden gelecek çalışmalara açıktır. Modernizm, modernite, modern, modernizasyon, modernleşme, modernist; postmodernizm, postmodernite,postmodern, postmodernleşme, postmodernist  kavramları üzerine çalışmalar ve bunlarla ilişkili konular konferansımız kapsamındadır. COVID-19 salgını sonrası 21. yüzyıl sorunlarına dönük projeksiyonlara ve yeni kavramsallaştırmalara değinen çalışmaların Konferansımızda yer alması da hedeflerimiz arasındadır. 

Bildiri özetleri konferans Bilim Kurulu tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda kabul edilir ve kabul edilen bildiriler belirtilen tarihte ilan edilir. Sunum için kabul edilen özetler bildiri özetleri kitabında elektronik olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, seçili bildirilerin tam metinleri yayın kurulunun teklifi ve önerisi doğrultusunda çalışma ağının Journal of Modernism and Postmodernism Studies (JOMOPS) adlı dergisinin Aralık 2021 sayısında veya konferans bildiri kitabında hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır. 

200-300 sözcük içeren özetinizi ve 50-100 sözcük içeren özgeçmişinizi lütfen modernizmkonferansi@gmail.com adresine 16 Temmuz 2021 tarihine kadar tek bir Microsoft Word belgesi içinde gönderiniz.