Değerli Katılımcılar,

Bildiri tam metinlerinizi yüklemek için lütfen dergi.modernizm.org adresini ziyaret ediniz.

 

Değerli Katılımcılar,


Daha önce belirtildiği gibi hakemlik sürecinden geçen bildiri tam metinleri web sitesi yapımı devam eden Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi'nde basılacaktır. Tam metin gönderecek olan katılımcıların makalelerine ücretsiz DOI numarası vermek üzere makale başlıklarına ihtiyaç duymaktayız. Sadece bildiri tam metinlerinin dergide basılmasını isteyen katılımcıların modernizmpostmodernizm@gmail.com adresine makale başlıklarını göndermeleri rica olunur. Belirlediğiniz başlık dergide basılacak makale nihai başlığınız olacak ve DOI numarası verildiği için veritabanlarında bu isimle görünecektir.   

Başlık gönderimi için son tarih 25 Ağustos 2020'dir. Bu tarihe kadar başlık bilgisi gönderilmeyen makalelere ne yazık ki DOI numarası verilemeyecektir. Tam metin gönderim tarihi ise daha önce ilan edildiği gibi 30 Eylül 2020'dir.

Saygılar..


Değerli Katılımcılar,

Katılım belgeleri ve ödeme makbuzları e-posta adreslerinize gönderilmiştir. E-posta kutunuzda görünmüyorsa spam klasörünü de kontrol etmenizi öneririz. Orada da bulamıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Saygılar,

Düzenleme Kurulu

 

Oturumlara giriş için Zoom Meeting IDleri ve şifreleri programda yer almaktadır. 

Oturum başkanları için katılımcıların özgeçmişleri Bildiri Özetleri Kitabının sonunda yer almaktadır.

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

 

Değerli Katılımcılar ve Kurul Üyeleri,

Oturumlara ait Zoom Meeting IDlerini programda Salon isimlerinin altında görebilirsiniz. E-posta adresinize bunlara ait şifreler gönderilecektir. 

Saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu

Aşağıda Konferans programını görebilirsiniz. Oturumlara ait Zoom Meeting IDleri ve şifreler en kısa sürede belirlenip program güncellenecektir. Ayrıca Bildiri Özeti Kitapçığı en kısa zamanda web sitesinde yayınlanacaktır. 

Saygılarımızı sunar, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Düzenleme Kurulu

PROGRAM

Değerli Katılımcılar,

Powerpoint vb. üzerinden hazırladığınız sunumları Zoom programı üzerinden yapabilirsiniz.


Değerli Katılımcılar,

Programın ilan edilmesi için öngörülen tarih 15 Temmuz'dur. 

Saygılar,

Düzenleme Kurulu


Değerli Katılımcılar,

Özet değerlendirme süreci tamamlanmış ve katılımcılara bilgi verilmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Kesin kayıt için son tarih 3 Temmuz'dur. Lütfen Katılımcı Kaydı menüsünde yer alan adımları takip ediniz. 

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu


Değerli Katılımcılar,

Kabul edilen bildirilerin ilanı için son tarih 25 Haziran 2020 olarak güncellenmiştir.


Değerli Katılımcılar,

Modernizm/Postmodernizm Çalışmaları Konferansı için bildiri önerisi gönderim tarihi 7 Haziran'a kadar uzatılmıştır.


Konferansımız hakkında sıkça karşılaştığımız sorular hakkında bir açıklama yapma gereksinimi duyduk.

1- Neden e-konferans?

Normal şartlarda 2020 Ekim ayında yüz yüze yapılması planlanan Konferansı, COVID-19 pandemisi nedeniyle katılımcıların sağlık güvenliğini ve  ulusal ve uluslararası katılımcıların yaşayabileceği seyahat engellerini göz önünde bulundurarak bilimsel hakemli bir e-konferansa dönüştürdük. Bundan sonraki konferanslar sadece yüz yüze, geleneksel bir şekilde yapılacaktır.

2- Doçentlik Kriterlerini karşılamak hedefleriniz arasında mı?

Bu konferans avcı/ticari bir konferans değildir. Doçentlik kriteri, farklı ülkelerden bilim kurulu üyelerinin bulunmasını şart koşar. Uluslararası uzmanlığı zorunlu kılan "modernizm" ve "postmodernizm" ile ilgili kavramlar hakkında çalışmalar yürüten ve bunlarla ilgili araştırma merkezlerinin /yayınların yönetiminde yer alan saygın bilim insanlarını bilim kuruluna almıştır. Dolayısıyla bilimsel kapsam nedeniyle doğal niteliksel bir koşul olarak bu kriter sağlanmış bulunmakta, sayısal olarak bu ölçütün karşılanması için bir çaba sarf edilmemektedir. 

3- Akademik Teşvik'e bakışınız nedir?

Bir geleneği hedefleyen bu Konferans kendisine ve katılımcıya gelir sağlayıcı avcı/ticari bir konferans değildir. Katılım ücretinden de bu anlaşılmaktadır. Teşvik Kriteri gereği  "...tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır". Buradan hareketle herhangi bir konferansın düzenlenmeden önce bu kriteri karşılayacağını söylemek, kaç kişinin katılacağını ve özellikle de kabul alacağını öngörme olasılığı bulunmadığı için mümkün değildir. Ulus-ötesi ve uluslararası nitelikleri nedeniyle "modernizm" ve "posmodernizm" kavramlarının farklı alanlardan uluslararası katılımcılarca irdelenmesi konferansın içeriği nedeniyle neredeyse bir zorunluluktur. Ancak sayısal bir değere ulaşmak adına katılımcı sağlamaya dönük bilimsellikten uzak politikalar gündemimizde değildir. Uluslararası katılım ücretinin ulusal katılımcılar için belirlenen katılım ücretine oranla daha yüksek olması da bu kaygıyla hareket edilmediğini desteklemektedir. Özetle, nitelikli çalışmaları hedefleyerek bildiri sunmak üzere uluslararası katılımcılar davet edilmekte, sayısal  bir çoğunluğa ulaşmak yerine akademik nitelik hedeflenerek, bilimsel kör hakemlik süreçleri etik kurallar gözetilerek işletilmektedir.

Saygılar,

Düzenleme Kurulu

KATILIM ÇAĞRISI  (23-24 Temmuz 2020) 

Kocaeli Üniversitesi & Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı tarafından Düzenlenen Uluslararası E-Konferans


Normal koşullarda Ekim ayında yüz yüze oturumlarla düzenlemeyi planladığımız Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı, COVID-19 Salgınının yarattığı belirsizlik, salgın riskinin yeniden görünme ihtimali ve öngörülemeyen seyahat riskleri göz önüne alınarak erken bir tarihe alınmış; Konferansın, Düzenleme Kurulu tarafından Zoom aracılığıyla Canlı Bağlantı Sunum Yönetimi ile gerçekleştirilmesi, bundan sonraki konferansların ise sadece yüz yüze oturumlar halinde geleneksel bir şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Günümüz insanının düşüncesini ve yaşayışını  anlamaya ve anlatmaya çalışırken sıklıkla  kullandığımız iki kavram olan “modernizm” ve  “postmodernizm”i tanımlamak, doğalarındaki anlam  çeşitliliği nedeniyle oldukça güçtür. Bu çeşitliliğin  özünde geniş zamansal ve mekânsal kapsayıcılık ile  birlikte disiplinlerin farklı yaklaşımları yatar. Öncelikle  kökenini her ne kadar Antik Yunan felsefesinin sorgulayıcı tavrına kadar götürmek mümkünse de, dogmalar yerine aklı ve bilimi ön plana çıkaran Rönesans ve Aydınlanma çağları modernizmin asıl kuluçka dönemi olmuştur. Bununla birlikte, 1850 sonrası ve yirminci yüzyılın başları kavramın sıklıkla kullanılmaya başlandığı üretken bir dönem olmuştur. Sanatsal denemelerin ve ifadede yeni estetik arayışların sonucu olarak “modern” olanı anlamak, tanımlamak ve anlatmaya çalışmak, düşünce ve sanat dünyasının asıl gayelerinden biri haline gelmiştir. Buna karşın İkinci Dünya Savaşı sonrası düşünce ve pratikteki farklılaşma, modernitenin günümüz insanının sorularına cevap vermediği gerekçesiyle “postmodern” bir reçetenin yazılması gerektiği iddiası ile sonuçlanmıştır. İnsanın kendisine ve doğaya bakışındaki algıyı değiştiren ve onu özünde bir tüketim nesnesi olarak belirleyen, küreselleşme gibi temel enstrümanlarla anılan postmodernizm, günümüz düşünce evrenini tanımlayan/tanımlamaya en yetkili son “akım”lardan biri olmuştur. Ancak hız çağı olarak da tabir edilen milenyum sonrası dönemde postmodernizmin bile tüketildiği iddialarını unutmamak gerekir. Buna paralel olarak yeni “-izm”li akımlar, “post-post-” kuramlar, “meta-” tanımlamalar, “diji-” süreçler ve birçok alternatif sunulmuştur. Hiç şüphesiz ki bugünün küresel altörü olan, yeni sorunları beraberinde getirdiği gibi denenmemiş çözümleri zorunlu kılan COVID-19 salgını, sözü edilen akım, kuram, tanımlama, süreç ve alternatifleri radikal bir şekilde sınayacaktır.

       

Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün, Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı ile işbirliği içerisinde düzenleyeceği “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı 2020”,  uluslararası bilimsel bir etkinlik olup bu kavramları Türkiye’de kapsamlı bir şekilde disiplinler arası bir bakış açısıyla inceleyecek olması yönüyle bir ilktir. Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Güzel Sanatlar başta olmak üzere kavramlarla ilgili söz söyleyebilecek diğer disiplinlerden gelecek çalışmalara açıktır. Modernizm, modernite, modern, modernizasyon, modernleşme, modernist; postmodernizm, postmodernite,postmodern, postmodernleşme, postmodernist muhtemel konu başlıkları arasındadır fakat bunlarla sınırlı değildir. COVID-19 salgını sonrası 21. yüzyıl sorunlarına dönük projeksiyonlara ve yeni kavramsallaştırmalara değinen çalışmaların Konferansımızda yer alması da hedeflerimiz arasındadır. Sözü edilen kavramlarla ilişkili olduğu sürece her türlü başlık kabul edilmektedir.

Bildiri özetleri konferans Bilim Kurulu tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda kabul edilir ve kabul edilen bildiriler belirtilen tarihte ilan edilir. Konferans sonrasında çift-kör hakem sürecinden geçen bildiri tam metinleri “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi”nde özel sayı olarak basılacaktır. Ayrıca bu makalelere uluslararası bilimsel tanınırlığın ve görünürlüğün arttırılması amacıyla ücretsiz olarak DOİ numarası verilecektir.